Na putu kvaliteta

U novembru 2016. naša ustanova JU “Internacionalna ljekarna/apoteka” Vitez postala je prva sertifikovana apoteka u SBK/KSB kantonu ispunivši osnovne zahtjeve AKAZ-a (Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine) za sertifikaciju apoteka.

“Quality is everyone’s responsibility.”

W. Edwards Deming

Našim stalnim zalaganjem u ljekarni za kvalitet rada s posjetiteljima, s našim sugrađanima u cilju promocije njihovog zdravlja i osiguranja zdravstvene zaštite zajedno sa ZZO, te nakon ispunjavanja minimuma standarda i zakonskih obaveza koje od nas zahtijeva Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) znatno smo unaprijedili naš sistem osiguranja kvaliteta svih procesa i jasno definirali politike upravljanja istim, te sve procese učinili sigurnim i sa stalnom kontrolom mogućih rizika.

Osim toga, tri magistre farmacije iz naše ustanove osposobljene su za vanjske ocjenjivače te aktivno surađuju sa AKAZ-om u procesima sertifikacije i akreditacije apoteka u FBiH, a samim time i u našoj ustanovi kontinuirano se radi na unaprjeđivanju sistema kvaliteta radnih procesa u apotekama, sa akcentom na usluge koje pružamo.

“Quality needs to be constantly improved, but it is just as necessary to make sure that quality never deteriorates.”

Shigeru Mizuno

Prva smo apoteka u BiH koja je korištenjem IRRK metodologije© izmjerila komplijansu (poznavanje korištenja lijekova od strane naših korisnika usluga).

Suradnja sa slovenačkom konsultantskom kućom Res-Pons d.o.o. i istraživanje koje smo proveli u mjesecu maju 2019. godine mjereći komplijansu (poznavanje korištenja lijekova od strane naših korisnika usluga), te na taj način mjereći i kvalitet naše usluge, donijela je nove spoznaje i zaključke koji se tiču neophodnosti dodatnog ulaganja vremena naših magistara farmacije u rad sa pacijentima i posjetiteljima ljekarne kako bi isti dobili pažnju koju zaslužuje briga za njihovo zdravlje.

Give them quality. That's the best kind of advertising. 

Milton Hersey

Na putu kvaliteta nema stajanja, neophodna je svakodnevna posvećenost našeg osoblja kako bismo ispunili svoju misiju i viziju. Naša stalna težnja ka napretku ujedno je i naša stalna težnja da i korisnici naših usluga dobiju najkvalitetniju moguću uslugu u našim apotekama.

Hvala Vam na povjerenju!

Vaša JU “Internacionalna ljekarna/apoteka” Vitez