JU "Internacionalna ljekarna/apoteka" Vitez

KONKURS/NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

Javna Ustanova "Internacionalna ljekarna/apoteka" Vitez na temelju čl. 20a stav 2. Zakona o radu Federacije BiH ("Službene novine FBIH"br.26/16 i 89/18, 23/20 i 44/22 ) čl.4Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna(Službene novine KSB br.7/19) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj:01-30/24 od 06.03.2024. godine direktor Ustanove Anela Galić, mr.ph raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

Magistra farmacije u ljekarni/apoteci, ogranku, depou, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, 3 izvršitelja.

 • Kratak opis radnog mjesta:
  • precizno izdavanje lijekova i drugih ljekovitih preparata,
  • vrši provjeru ključnih paramatara i precizno informira pacijenta o terapji
  • informira pacijenta o lijekovima i savjetuje o sigurnoj i racionalnoj upotrebi lijekova
  • izrađuje galenske i magistralne pripravke po načelima Dobre apotekarske prakse
  • učestvuje u vođenju laboratorijskog dnevnika
  • učestvuje u obradi recepata i drugim administrativnim poslovima
  • vodi računa o zalihama
  • poštuje timski rad i doprinosi postizanju zajedničkih ciljeva
  • odgovorno se odnosi prema sopstvenoj edukaciji i stalnim stručnim usavršavanjem
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zahtjevima nadređenog Item
 • Uvjeti konkursa:

  a) Opći uslovi/uvjeti
  • da je državljanin BiH
  • da je stariji od 18 godina
  • da ima zdravstvenu i sanitarnu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

  b) Posebni uvjeti/uslovi
  • VSS- završen farmaceutski fakultet
  • položen stručni ispit za zvanje magistra farmacije
  • licenca - odobrenje za samostalni rad
  • najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima magistra farmacije
  • poznavanje rada na računaru

Uz potpisanu prijavu na Javni oglas sa kraćom biografijom, kontakt telefonom i adresom stanovanja, kandidata dostavljaju se i sljedeći dokazi:

• izvod iz matične knjige rođenih

• diploma o završenom farmaceutskom fakultetu

• uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje magistra farmacije

• licencu za samostalan rad nadležne Komore

• uvjerenje o državljanstvu

• potvrda o radnom iskustvu

• potvrda o prebivalištu (CIPS)

Prilikom izbora kandidata prioritet u zapošljavanju imaju kandidati koji po posebnim zakonima imaju prioritet u zapošljavanju a uz prijavu dostave uvjerenje kojim to dokazuju.

Prijave sa svim traženim dokumentima (orginalima ili ovjerenim kopijama ne starijim od 6 mjeseci) dostaviti preporučeno putem pošte ili lično u ljekarnu na adresu:

  JU"Internacionalna ljekarna/apoteka"Vitez

  Hrvatskih branitelja 2A

  Vitez

  sa naznakom " Javni oglas za popunu radnih mjesta magistra farmacije"

  NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

  • Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave.
  • Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
  • Komisija će izvršiti provjeru znanja putem pismenog ispita i obaviti usmeni ispit (iz oblasti vezane za radno mjesto) sa kandidatima koji dostave blagovremene, potpune i potpisane prijave.
  • Poziv za kandidate na pismeno i usmeno testiranje obaviće se na osnovu kontakt telefona napisanog na prijavi
  • Nakon provedenog postupka kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Javnog oglasa

  Komentariši

  Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *