JAVNI KONKURS/NATJEČAJ

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SBK /KSB

OPĆINA VITEZ

JU «INTERNACIONALNA LJEKARNA/APOTEKA»

VITEZ

Broj: 01-  99  /23

Datum: 31 .07.2023.god.

Na osnovu člana 33. Statuta  JU »Internacionalna ljekarna/apoteka» Vitez i Odluke br. 01-98/23  od  18.07.2023. godine Upravno vijeće/odbor Ustanove  RASPISUJE:

JAVNI  KONKURS/NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora JU »Internacionalna ljekarna/apoteka» Vitez

 1. Raspisuje se  JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove «Internacionalna ljekarna/apoteka» Vitez
 2. Izbor  i imenovanje vrši se na period od  4 godine
 3. Uvjeti konkursa/natječaja:

Kandidat  pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom treba da ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

 • da je državljanin BiH,
  • da ima završen farmaceutski fakultet (mr.ph.) – VII stepen  stručne spreme,
  • da ima licencu za samostalan  rad
  • da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,
  • da posjeduje organizacijske sposobnosti,
  • da nije krivično kažnjavan.
  • da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Uz prijavu na konkurs/natječaj kandidati su dužni priložiti:

                      –    CV,

                      –     uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

                      –    ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu,

–    ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom  stručnom  ispitu,

–    licenca za samostalan rad,

–    dokaz o posjedovanju  organizacionih  sposobnosti,

–    uvjerenje kojim se dokazuje da kandidat ima najmanje 5 godina radnog iskustva u   

                           struci,

                      –    uvjerenje o nekažnjavanju,

                      –    uvjerenje o nevođenju  krivičnog postupka.

Prijave sa traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta konkursa/natječaja dostaviti lično ili poštom uz naznaku prijava na konkurs/natječaj «ne otvarati» na adresu:

     JU»Internacionalna ljekarna/apoteka» Vitez

     Ul. Hrvatskih branitelja 2A

               72250  Vitez

Konkurs/natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u  dnevnom listu «Dnevni avaz».

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                         UPRAVNO VIJEĆE/ODBOR

                                                                      JU “INTERNACIONALNA LJEKARNA/APOTEKA”  

                                                                                                           VITEZ

Komentiraj